Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pon., 2013-05-20

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobczycach przy ul. Turystycznej, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka ewid. nr 617/9
o powierzchni 2.6025 ha, zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzącymi w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji „Dobek”, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym UR – terenu rekreacji, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.  Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną (szambo).

Cena wywoławcza nieruchomości 1 550 000,00 zł /słownie; jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT.

Cena sprzedaży zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 25 lipca 2013 roku o godz. 10oo w Urzędzie Gminy i Miasta
w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 310 000,00 złotych (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) w formie pieniężnej przelewem, do dnia 22 lipca 2013 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty.

Wadium uważa się za wniesione, jeżeli w dniu przetargu kwota wadium wpłynie efektywnie na konto Urzędu Gminy i Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- oryginału dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny-wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu-wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej), właściwych pełnomocnictw z podpisem potwierdzonym notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypad-
-kach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie wyznaczonym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212  tel. (12)  3721765, 3721775 .

BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE

prostuje omyłkę w podanej wysokości ceny wywoławczej, w  ogłoszonym na dzień 25 lipca 2013 r. o godz. 1000   pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobczycach przy ul.Turystycznej, oznaczonej jako działka nr 617/9 o powierzchni 2.6025 ha, zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzącymi w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji „Dobek”, która zgodnie z ogłoszonym wcześniej przeznaczeniem do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 1 630 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy złotych), a nie jak podano 1 550 000,00 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

 

Wynik:

BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  DOBCZYCE

 

informuje, że dnia 25 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26 – został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach przy ulicy Turystycznej, oznaczonej jako działka nr 617/9
o powierzchni 2.6025 ha, zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzącymi w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji „Dobek”, dla której Sąd Rejonowy
w Myślenicach, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.
 

Dobczyce, dnia 02.08.2013 r.

 

Data opracowania: 

pon., 2013-05-20

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz