Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sosnowej

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2019-01-08

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dobczycach, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4- bez obciążeń, oznaczone działkami:

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza
netto

Wadium

 

rozpoczęcie przetargu

2741/3

0.0936 ha

82 228,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 00/100)

16 400,00 zł (szesnaście tysięcy czterysta zł)

Godzina  900

2741/4

0.0944 ha

82 930,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 00/100)

16 500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset zł)

Godzina  1000

2741/5

0.0920 ha

80 822,00 zł (osiemdziesiąt  tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100)

16 100,00 zł (szesnaście tysięcy sto zł)

Godzina  1100

2741/6

0.0913 ha

80 207,00 zł (osiemdziesiąt  tysięcy dwieście siedem złotych 00/100)

16 000,00 zł (szesnaście tysięcy zł)

Godzina  1200

2741/7

0.0878 ha

77 132,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 00/100)

15 400,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta zł)

Godzina  1300

2741/8

0.0846 ha

74 321,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100)

14 800,00 zł (czternaście tysięcy osiemset zł)

Godzina  1400

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się: 1-szy dnia 12.06.2018 r., 2-gi dnia 30.08.2018 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, przedmiotowe działki w całości położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3MN2).

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, ul. Sosnową a następnie drogą wewnętrzną, nie urządzoną będącą własnością Gminy Dobczyce. Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia się do infrastruktury technicznej po jej rozbudowie: sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2019 roku o godzinie podanej w powyższej tabeli w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty i nieruchomości.   Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 08 lutego 2019 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych praw nabytych do nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok. 211 tel. ( 012 )  37 21 770. 

Data opracowania: 

wt., 2019-01-08

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika