Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.nr 548 obr. Brzączowice

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2016-05-31

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzączowicach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 548 o powierzchni 0.10 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym przedszkolu (budynek jednorodzinny zaadoptowany na przedszkole), dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzączowice, nieruchomość położona jest w terenie usług publicznych o znaczeniu lokalnym, oznaczonym UP II. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działka ma dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej.  Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 475 000,00 zł brutto /słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100/.     Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Wadium 95 000,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100/.

Minimalne postąpienie 4 750,00 zł  /słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 /.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2016 roku o godz. 9oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 95 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg-dz.nr 548 Brzączowice”.

Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 06 sierpnia 2016 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;

- pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

- pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775.

 

Data opracowania: 

wt., 2016-05-31

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz