Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Nieruchomości na sprzedaż

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

wt., 2019-12-10

ZARZĄDZENIE NR 228/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych na nieruchomości położonej
w Dobczycach przy ul. Plac Zgody 11, 11A i 14, oznaczonej jako działka nr 878/1 - która powstała
w wyniku podziału działki 878 na działki 878/1, 878/2 i 878/3.

Działając na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.), uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach: Nr XX/177/08
z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 313 z dnia 15.05.2008 r.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1,
art. 67 ust. 1, 1a, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr LIII/382/18 z dnia 18 lipca
2018 roku w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Dobczycach
przy ul. Plac Zgody 11, 11A, i 14.
- zarządzam, co następuje:

§ . 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych (w
przypadkach, w których najem został nawiązany na czas nieoznaczony), lokale mieszkalne stanowiące
własność Gminy Dobczyce wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego
integralną cześć.

§ 2.1. Ustalam cenę sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z nieruchomością gruntową (udział w częściach
wspólnych oraz udział we współwłasności gruntu) według operatu szacunkowego wymienioną w załączniku nr
1 do niniejszego zarządzenia
2. Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży od ceny ustalonej w pkt 1 może
zostać udzielona bonifikata w wysokości 70% na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr
LIII/382/18 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkalnych w budynkach
położonych w Dobczycach przy ul. Plac Zgody 11,11A i 14, przy spełnieniu określonych w niej warunków.
3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z póź.zm.).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Data opracowania: 

wt., 2019-12-10

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek