Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

II Przetarg na sprzedaż działek w Rudniku

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

śr., 2020-03-04

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Rudniku, stanowiących własność Gminy Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00016753/6 - bez obciążeń, oznaczonych działkami :

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza
netto

Wadium

 

rozpoczęcie przetargu

227/2

0.0801 ha

48 600,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

9 720,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia zł)

Godzina  800

227/3

0.0718 ha

43 200,00 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

8 640,00 zł (osiem tysięcy sześćset czterdzieści zł)

Godzina  900

227/4

0.0746 ha

45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

9 000,00 zł (dziewięć tysięcy zł)

Godzina  1000

Przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się: 1-szy dnia 10.10.2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik, przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (3MNU) oraz terenach komunikacji – drogi publicznej (1KDD1). Nieruchomości posiadają dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się dnia 07 kwietnia 2020 roku o godzinie podanej w powyższej tabeli w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z oznaczeniem celu wpłaty i numeru nieruchomości. Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 02 kwietnia 2020 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych praw nabytych do nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok. 211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 770. 

Data opracowania: 

śr., 2020-03-04

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika