Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzączowicach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2017-01-20

Burmistrz Gmny i Miasta Dobczyce ogłasza pierwsze rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzączowicach, oznaczonej jako działka nr 548 o powierzchni 0.10 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym przedszkolu, o powierzchni użytkowej 354,10 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 190 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zaliczka 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Cena sprzedaży zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się: 1-szy dnia 10.08.2016 r., 2-gi dnia 11.01.2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice, nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, oznaczonym symbolem 1MNU.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej.

Przed przystąpieniem do rokowań, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem rokowań i stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Rokowania odbędą się dnia 01 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze :

 – godz. 1000  część jawna rokowań

–  godz. 1030  ustna część rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do rokowań .

Zaliczkę w wysokości 38 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem wpłaty "Rokowania-Brzączowice-dz.nr 548".

Zaliczka winna być uznana na rachunku urzędu najpóźniej 22 lutego 2017 roku.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „ROKOWANIA-Brzączowice-dz.nr 548” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach w terminie do dnia 23 lutego 2017 r.  do godz.1500 .

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań ( określenie planowanego przeznaczenia nabytej nieruchomości).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom rokowań zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia rokowań, na podane przez uczestnika konto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, zmiany warunków rokowań, odwołania rokowań z ważnych powodów .

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach rokowania można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, pok.211,212  tel. (12)  3721765, 3721775 . Możliwość oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu - tel. (12) 3721791,  3721784 .

Data opracowania: 

pt., 2017-01-20

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz