Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

I Przetarg na sprzedaż nieruchomości położoznej w Dobczycach

Nieruchomości: 

na sprzedaż

Data: 

pt., 2017-01-20

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 2036/6 o powierzchni 1.9582 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanej szkole o powierzchni użytkowej 4121 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00028966/9 - bez obciążeń.

Przedmiotem najmu na cele mieszkaniowe, na czas nieoznaczony, jest znajdujący się w budynku lokal o powierzchni 81,16 m2 .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, nieruchomość położona jest w terenie usług publicznych, oznaczonym symbolem 1UP .

Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dostępne pełne uzbrojenie.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 7 022 000,00 zł brutto /słownie: siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100/.  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

Wadium 1 400 000,00 zł /słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100/.

Minimalne postąpienie 70 220,00 zł  /słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia złotych /.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 05 kwietnia 2017 roku o godz. 9oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 1 400 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg-dz.nr 2036/6 Dobczyce”.

Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 30 marca 2017 r.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

- wniesienie wadium w wymaganym terminie;

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej odpowiednie notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania,

- w przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, okazanie komisji przetargowej aktualnego wypisu z odpowiedniej ewidencji lub rejestru,

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona
w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia j.w. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości  ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212,  tel. ( 012 )  37 21 765, 37 21 775.  Możliwość oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu - tel. (12) 37 21 791,  37 21 784 .

Data opracowania: 

pt., 2017-01-20

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz