Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Dobczycach

Data: 

2019-08-08

Informacja o wynikach

przeprowadzonego naboru kandydatów

w Żłobku Gminnym w Dobczycach

ul. Szkolna 27, 32-410 Dobczyce

na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Dobczycach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, wybrana została Pani Małgorzata Bartnik, zam. Kornatka.

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Bartnik posiada tytuł magistra w zakresie wychowania przedszkolnego o specjalności nauczycielskiej, wydany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, posiada również Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy placówki edukacyjnej, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii, wydane przez Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Pani Małgorzata Bartnik posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i spełnia wszystkie wymagania niezbędne, zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Dobczycach.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Dobczycach

ul. Szkolna 27

32-410 Dobczyce

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Gminnym w Dobczycach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0% - jednostka utworzona z dniem 1 września 2019r.

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1) wykształcenie:

a) wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia  pracy z dziećmi; albo

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. nieposzlakowana opinia.

           

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych;
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
 3. umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
 4. gotowość do stałego samodoskonalenia się;
 5. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Żłobka Gminnego w Dobczycach i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;

3) współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci;

4) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;

5) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;

6) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym

przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

7) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości;

8) budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki

w żłobku.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/5 etatu.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

5) ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach;

6) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

7) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi  zawieszona ani ograniczona;

 1. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1);
 5. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

6. Wymagane dokumenty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Dobczycach” w następujący sposób:

1) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce - Biurze Obsługi Klienta (parter budynku) lub

2) przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku, do godz. 15:00.

 

7. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dobczyce.pl – w zakładce BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

8. Klauzula informacyjna związana z naborem na stanowisko dyrektora placówki:

 Na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu konkursowym jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 26, 32-410 Dobczyce, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

2)   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty e-mail: iod@dobczyce.pl, telefonicznie: 12 37 21 716 lub pisemnie na adres administratora.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Żłobka.

4)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282).

5)   Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą powołanym do pracy członkom komisji konkursowej.

6)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7)   Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8)   Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

11) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora placówki.

12) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Wynik naboru: