Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Raport o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za rok 2019

 

 

W dniu 1 czerwca 2020 roku do Biura Rada wpłynął raport o stanie Gminy za rok 2019, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zostaje udostępniony zainteresowanym na stronach BIP.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Dobczycach  raport o stanie gminy.  Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, spowodowanego koronawirusem (SARS-CoV-2) w  tym roku termin przedstawienia raportu został przedłużony o 60 dni, czyli do końca lipca 2020 roku.

Raport rozpatrywany jest przez Radę Miejską na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Nad raportem przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty organ stanowiący przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce  wotum zaufania.

W raporcie przedstawiono informacje dotyczące:

  1. spraw ogólnych, w tym: (demografii, funkcjonowania jednostek organizacyjnych, działania administracji, uchwał Rady Miejskiej,
  2. budżetu Gminy Dobczyce uwzgledniające dochody, wydatki oraz zadłużenie,
  3. stanu mienia komunalnego obejmujące:
  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem oraz lokalami użytkowymi i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobczyce,
  • modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
  • modernizacje sieci drogowej, w tym regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
  • gospodarkę odpadami,
  • opiekę nad zabytkami,
  • opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,

5. przyjętych i realizowanych programów i dokumentów o znaczeniu strategicznym, w tym obejmujące Strategię Rozwoju Gminy Dobczyce, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska, programy profilaktyczne i zdrowotne, a także działania rewitalizacji i rozwoju turystyki,

6. realizację inwestycji finansowanych z Budżetu Gminy Dobczyce,

7. współpracę z organizacjami pozarządowymi,

8. edukację oraz opiekę nad dziećmi,

9. funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych,

10. pomoc społeczną,

11. działalność kulturalną i promocję.

W podsumowaniu wskazano również problemy, z jakimi w 2019 roku zetknęła się Gmina Dobczyce przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizacja inwestycji oraz codzienne podejmowanie decyzji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym powinny uwzględniać cel istnienia samorządu oraz być skierowane na podniesienie jakości życia mieszkańców.  W 2019 roku podjęto nowe działania oraz kontynuowano rozpoczęte w poprzedniej kadencji inwestycje. Przy wielu z nich pojawiły się problemy, które były na bieżąco rozwiązywane, tak aby możliwe było właściwe i terminowe  wykonanie zaplanowanych w tych projektach działań.

Zgodnie z ustawą nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami , co najmniej 20 osób.   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.