Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

25 stycznia 2011 V Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, godz. 9.00 

W porządku obrad znajduje się:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza GiM Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy.
4. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji ujętych w planie na 2011 rok.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok Samorządu Gminy i Miasta Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudnik na lata 2011 – 2018.
10. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2011 – 2021.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji