Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie:utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Data: 

2021-01-25

Kadencja: 

  • 2018-2023

Nr zarządzenia: 

18

Zarządzenie Nr 18/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 pkt 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Jako Gminny Komisarz Spisowy tworzę Gminne Biuro Spisowe w Dobczycach, zwane dalej „Biurem”, w celu wykonywania prac spisowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.

§ 2. 1. Wyznaczam Panią Joannę Braś  na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego w Dobczycach.

2. Członkami Biura są pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wykonujący prace spisowe:

1) Monika Kubicka,

2) Arkadiusz Wania

§ 3. 1. Pracami Biura kieruje Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Dobczycach, a w razie jego nieobecności - wskazany przez niego członek Biura, odpowiedzialny za koordynację przebiegu prac spisowych.

2. Szczegółowy zakres czynności członków Biura ustala Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Dobczycach.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań Biura wraz z harmonogramami prac Biura określi Generalny Komisarz Spisowy w Instrukcji organizacyjnej do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

§ 5. Siedzibą Biura jest Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, przy ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.