Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie:przeznaczenia do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o powierzchni 17,20 m2 zlokalizowanego w budynku w miejscowości Kędzierzynka 119.

Data: 

2021-01-22

Kadencja: 

  • 2018-2023

Nr zarządzenia: 

14

Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie: przeznaczenia do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o powierzchni 17,20 m2 zlokalizowanego w budynku w miejscowości Kędzierzynka 119 , stanowiącego własność    Gminy Dobczyce

Działając na podstawie art.30 ust.1, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach NR XXIX/240/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 roku lokal mieszkalny o powierzchni 17,20 m2, zlokalizowany w miejscowości Kędzierzynka w budynku stanowiącym mienie komunalne, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00016480/1.

Stawka najmu za lokal mieszkalny wynosić będzie miesięcznie: 77,40 zł

§ 2. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.