Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Zaproszenie na XXVIII sesje Rady Miejskiej w Dobczycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz. 1591 ze zmianami/  z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Powierzenie obowiązków dyrektorom placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gimnazjum w Dobczycach, Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Dobczycach, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dobczycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XI/80/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie : ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Dobczyce dla OSP w Dobczycach na zakup samochodu pożarniczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Dobczycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2012 rok, Nr XX/142/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 14. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu GiM Dobczyce, z realizacji w II kwartale 2012 roku uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.   
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 31 lipca 2012 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.