Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXVII sesja Rady Miejskiej

XXXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 lutego 2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wręczenie nagród Burmistrza GiM Dobczyce w dziedzinie sportu.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce za 2012 rok.
 5. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach na 2013 rok.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok, Nr XXXV/253/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/254/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.