Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 13 lutego  2013  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad:

      1.Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 3. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu GiM w Dobczycach, z realizacji w IV kwartale 2012 roku Uchwały Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 2729, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.