Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 30 kwietnia  2013  roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Informacja o wykonaniu za rok 2012 Uchwały Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23.02.2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce lub podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011 roku dotyczącej zasad i trybu przyznawania nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za ociągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2013 rok, Nr XXXV/253/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/254/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.