Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu  28 listopada 2012 roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
4.    Wnioski i interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2013 r. Gminy i Miasta Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2012 rok, Nr XX/142/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
16.    Wolne wnioski.
17.    Zamknięcie sesji.