Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej w Dobczycach

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 1300 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:              

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Brzezowej, oznaczonej jako działki nr 262, 263, 265/1 i 261/5, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 129/2, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 2593, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działki nr 2123 i 2124/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty iwysokości zwolnienia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położnych na terenie Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 16. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.