Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r. o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

W porządku obrad znajduje się:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach za 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach za 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce za 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012, Nr XX/142/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stadnikach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kornatce.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.