Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.         

W porządku obrad znajduje się:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce w 2011 roku.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dobczycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji obiektu Komisariatu Policji w Dobczycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach.
 15. Podjecie uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowicach.
 16. Podjecie uchwały w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzierzynce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012, Nr XX/142/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.