Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XXII sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 roku o godz. 15-tej w  RCOS w Dobczycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 6. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu GiM Dobczyce z realizacji w IV kwartale 2011 roku Uchwały nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.02.2008 r. w sprawie realizacji zasad gospodarowania nieruchomościami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Bieńkowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzączowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa
 15. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Kędzierzynka
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Kornatka
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Niezdów
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Rudnik
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Sieraków
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Skrzynka
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Stadniki
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Stojowice
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobczyce
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Myślenickiego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2012 rok.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/293/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2004 roku dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodziny.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012, Nr XX/142/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 35. Wolne wnioski.
 36. Zamknięcie sesji.