Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

baner sesjaXLIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 08 listopada 2017 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Wnioski i interpelacje Radnych.
5.    Wolne wnioski.
6.    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok oraz informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok przez kierowników Urzędu GiM Dobczyce oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
8.    Sprawozdanie z realizacji w III kwartale 2017 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08 przez Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska.
9.    Sprawozdanie z realizacji w III kwartale 2017 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XX/177/08 przez Referat Gospodarki Komunalnej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn."Montaż OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa"
12.    Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” i współfinansowania jego działalności.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał  Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXX/193/16 w dnia 30 listopada 2016r. i Nr XXXI/201/16 z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego
14.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do wykonania czynności określonych w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 luty 2017r w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+750 – 1+781,07  w zakresie realizacji inwestycji.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty instrumentem płatniczym i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobczyce.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
21.    Wolne wnioski.
22.    Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się 6 listopada 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego  w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce.
 2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn."Montaż OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa"
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” i współfinansowania jego działalności.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwał  Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXX/193/16 w dnia 30 listopada 2016r. i Nr XXXI/201/16 z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do wykonania czynności określonych w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 luty 2017r w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+750 – 1+781,07  w zakresie realizacji inwestycji.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zapłaty instrumentem płatniczym i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobczyce.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.