Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

VII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiejVII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 27 marca 2019 r. o 16:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Porządek obrad:          

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w parku miejskim w Dobczycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A.
 9. Podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik podjętej dnia 20 września 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwaływ sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 2750, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2, 778, 779, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały wsprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobczyce do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się 25 marca 2019 r. o 16:00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r;
 2. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w parku miejskim w Dobczycach;
 3. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A;
 4. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik podjętej dnia 20 września 2018 roku;
 5. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 2750, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 6. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 7. wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2, 778, 779, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
 8. wyrażenie opinii do projektu uchwały wsprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobczyce do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 9. Wolne wnioski.