Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

VI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

 

sesjaVI Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 27 lutego  2019 roku o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja na temat działań Państwowej Straży Pożarnej  oraz wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach bryg. mgr inż. Sławomira Kaganka.
4.    Podsumowanie działalności Komisariatu Policji w Dobczycach oraz wystąpienie Komendanta Komisariatu podinsp. Krzysztofa Mięsowskiego.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży    Pożarnej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą  Dobczyce a Gminą Ustka.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Dobczyce z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres od II do IV kwartału 2019 roku.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2019.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach  poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały  Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
23.  Wolne wnioski.
24.    Zamknięcie sesji.

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu:
25 lutego 2019 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał:
1.    w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży    Pożarnej;
2.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie;
3.    w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP;
4.    w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą  Dobczyce a Gminą Ustka;
5.    w sprawie zwołania zebrań wiejskich;
6.    w sprawie zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce,
7.    w sprawie zmiany  Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce;
8.    w sprawie zatwierdzenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok;
9.    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu;
10.  w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Dobczyce z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych na okres od II do IV kwartału 2019 roku;
11.  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2019;
12.  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
13.  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania
w Dziekanowicach  poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
14.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały
 Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
15.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
16.  Wolne wnioski.