Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

VI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Zapraszamy na VI Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu  25 lutego 2015 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat  bieżących spraw gminy jakie miały miejsce  w okresie między sesyjnym oraz o realizacji uchwał  Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie  Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce  za 2014 rok.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zwołania zebrań wiejskich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach, stanowiących własność Gminy Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2015 rok, Uchwały Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce .
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.