Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówieniasortuj malejąco
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w 2012r 2012-01-27
Zabezpieczenie Strefy Przemysłowej przed napływem wód deszczowych – ul. Obwodowa w Dobczycach 2012-01-31
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej w Dobczycach 2012-02-17
Modernizacja rowu odwadniającego w głębi Strefy Przemysłowej 2012-03-05
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2012r. 2012-03-08
„Budowa oświetlenia ulicznego w Strefie Przemysłowej” w ramach projektu - Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej ” 2012-03-16
„Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach w ramach programu "Radosna Szkoła” 2012-03-16
Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja – etap II prace ratunkowe budowlano konserwatorskie ” część 2 2012-03-16
Odbudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z kanalizacją opadową w Dobczycach – ulica Piastowska w km 0 + 000 – 0 + 577 zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku 2012-04-04
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobczyce – przyłącza, realizowana w ramach Kontraktu I, projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego” 2012-04-04
Dostawa materiałów do oświetlenia zewnętrznego przy Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach 2012-04-06
przeprowadzenie szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu – Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie 2012-05-07
Odbudowa drogi gminnej w Sierakowie za uzdrowiskiem w km 0+000- 0+500 zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r 2012-05-08
Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach - ul. Widokowa w km 0+050- 0+350 zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r 2012-05-08
Odbudowa drogi gminnej w Stadnikach do Kani 0+250- 0+500 zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r 2012-05-08
opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania „ Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K540078 w Brzączowicach „Górki” w km 0+330 – 0+360”. 2012-05-10
opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach oraz stabilizacji osuwiska – Budowa Szkoły Podstawowej w Rudniku” 2012-05-10
Modernizacja – remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kędzierzynka „Pod Olszyną” na odcinku 370mb 2012-06-05
Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja – etap II prace ratunkowe budowlano konserwatorskie ” część 2 2012-06-26
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-05

Strony