Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie

Wynik: 

Data wyniku: 

2014-05-26 11:30

Podlega Ustawie: 

 • Tak

Kadencja: 

 • 2010-2014

Data zamówienia: 

2014-05-09

Przedmiot zamówienia: 

 • Dostawa

Tryb zamówienia: 

 • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Sieraków

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Pan Kazimierz Płatek, Prezes OSP Sieraków w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 604 454535.

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dobczyce.pl


Dobczyce: Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie
Numer ogłoszenia: 99869 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie , Sieraków 170, 32-410 Dobczyce, woj. małopolskie, tel. 604 45 45 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego, używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony załącznik Oferta nr 1 specyfikacji. b) Wypełniony załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. c) Wypełniony załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania d) Parafowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. e) Wypełniony załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. f) Wypełniony załącznik nr 6 - Zakres robót powierzonych podwykonawcom. g) Wypełniony załącznik nr 7 - Zakres dostawy, parametry techniczne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowie, Sieraków 170 Oraz Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach 32-410 Dobczyce, Rynek 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach; 32-410 Dobczyce Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach; 32-410 Dobczyce Rynek 26, Sekretariat w pokoju nr 102

Data składania ofert: 

poniedziałek, Maj 19, 2014 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach; 32-410 Dobczyce Rynek 26,

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2014-05-09

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl