„Przebudowa drogi gminnej nr 540113K WINIARY- RUDNIK w km 0+014,00-km 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce”

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-11-06 15:00

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-10-11

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Rudnik

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

  Pan Krzysztof Kaczmarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-89.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w  dniach   od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-13.

Kryteria wyboru ofert: 

  • Kryterium acena            -  60 %.
  • Kryterium b gwarancja i rękojmia   – 40 %.

Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu pokój nr 102.

Data składania ofert: 

poniedziałek, Październik 28, 2019 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, Sala posiedzeń - parter w dniu 28 października 2019r. o godz. 11:15.

Autor opracowania: 

Andrzej Malarczyk

Data opracowania: 

2019-10-11

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl