„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach”

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-12-27 12:30

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-12-19

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:

- w sprawach technicznych:

Pan Robert Maniecki, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 202 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 012 372-17-91.

- do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych jest:

Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 012 372-17-13.

Kryteria wyboru ofert: 

Kryterium a  – cena osady ściekowych - 50 %.

Kryterium b -  cena skratek             -  5 %

Kryterum c -   cena piaskowników  - 5 %   

Kryterium d termin płatności - 40 %.

 

Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102.

Data składania ofert: 

piątek, Grudzień 27, 2019 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 Sala posiedzeń - parter w dniu 27 grudnia 2019r. o godz. 11:15.

Autor opracowania: 

Andrzej Malarczyk

Data opracowania: 

2019-12-19

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl