Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

„Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5”

Data: 

2019-08-14

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.4.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018., poz. 2081,
z późn.zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 10.06.2019 r. firmy Tauron Dystrybucja S.A.,
ul. Podgórska 25 A, 31-035 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Krause, ELEKTROBUDOWA S.A., ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań
oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5”

realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 794 w Dobczycach

 

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających
z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 26, 32-410 Dobczyce, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty
e-mail: iod@dobczyce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.  Podstawę prawną przetwarzania podanych danych jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to  z przepisów prawa.

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne oraz ograniczenia przetwarzania.

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych