Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Gmina i Miasto Dobczyce uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie — oddziału przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — jako organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.43.2018 z 2 maja 2018 r. ogłoszoną 17 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobczyce. Taryfa wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

W okresie od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

Tabela 1: Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

 

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa w okresie
od 25.05.2018
do 24.05.2019

Taryfa w okresie
od 25.05.2019
do 24.05.2020

Taryfa w okresie
od 25.05.2020
do 24.05.2021

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

4,24

4,32

4,38

stawka opłaty abonamentowej

4,50

4,50

4,50

2

Grupa 2

cena wody (zł/m3)

4,24

4,32

4,38

stawka opłaty abonamentowej

4,50

4,50

4,50

Stawka opłaty abonamentowej naliczana w zł/miesiąc w przypadku zainstalowania wodomierza głównego będącego własnością przedsiębiorstwa wodociągowego i wynosi 4,50 zł niezależnie od grupy taryfowej.

Tabela 2: Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Lp.

Wyszczególnienie

 

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

Taryfa w okresie
od 25.05.2018
do 24.05.2019

Taryfa w okresie
od 25.05.2019
do 24.05.2020

Taryfa w okresie
od 25.05.2020
do 24.05.2021

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków

7,43

8,16

9,28

stawka opłaty abonamentowej

4,00

4,00

4,00

2

Grupa 2

cena usługi odprowadzania ścieków

7,43

8,16

9,28

stawka opłaty abonamentowej

4,00

4,00

4,00

3

Grupa 3

cena usługi odprowadzania ścieków

7,43

8,16

9,28

stawka opłaty abonamentowej

4,00

4,00

4,00

Stawka opłaty abonamentowej naliczana w zł/miesiąc w przypadku zainstalowania przepływomierza, wodomierza na własnym ujęciu wody służącego do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków, a także zainstalowania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej będącego własnością odbiorcy wynosi 4,00 zł niezależnie od grupy taryfowej.

Do cen i opłat podanych w powyższych tabelach należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8%).

I grupa taryfowa obejmuje:

 • gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące wyłącznie działalność zakwalifikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do:
  • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A),
  • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O),
  • Edukacja (PKD P),
  • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q),
  • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)
  • Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (PKD T),
  • Organizacje i zespoły eksterytorialne (PKD U).

II grupa taryfowa obejmuje:

 • pozostałych odbiorców usług, nie wymienionych w I grupie taryfowej.

III grupa taryfowa obejmuje:

 • gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie ścieków zasilane energią z własnego przyłącza.

 Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przedstawi wniosek Radzie Miejskiej o podjęcie uchwały o dopłacie dla I i III grupy taryfowej w okresie od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2019 r.

 

Plik: