Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Regulamin cmentarzy komunalnych

Regulamin cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce (Uchwała Nr XLII/380/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 listopada 2009 r.).

§ 1

 1. Administratorem cmentarzy komunalnych mieszczących się w Dobczycach przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Gancarskiej, zwanych dalej "cmentarzami komunalnymi", jest Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, zwany dalej "Administratorem".
 2. Cmentarze komunalne otwarte są od godz. 7 do godz. 20, a w dniach 1 i 2 listopada — całą dobę.

§ 2

 1. Do obowiązków Administratora należy:
  • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj.: wywóz śmieci, utrzymanie porządku w alejach między kwaterami, utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłego dopływu wody do punktu czerpalnego na cmentarzu (z wyjątkiem okresu zimowego),
  • bieżące utrzymanie kaplicy cmentarnej przy ul. Garncarskiej,
  • bieżące utrzymanie szaletów mieszczących się na terenie cmentarza,
  • bieżąca naprawa ogrodzeń i innych urządzeń cmentarnych,
  • prawidłowe chowanie zmarłych,
  • wydawanie pozwoleń na ustawianie pomników, nagrobków i budowę grobowców na cmentarzu.
 2. Administrator wskazuje miejsce pochówku na cmentarzach komunalnych, według bieżącej kolejności, na kwaterach aktualnie użytkowanych i dokonuje rezerwacji miejsc na wniosek osób zainteresowanych (jedno miejsce obok pochowanego członka rodziny).
 3. Administrator nie odpowiada za szkodę powstałą na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawionych bez nadzoru.

§ 3

 1. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się:
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • przebywania dzieci przedszkolnych bez opieki dorosłych,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
  • wprowadzania zwierząt,
 2. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się dokonywania następujących czynności bez zgłoszenia i zgody Administratora:
  • ustawiania ławek, ogrodzeń itp.,
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
  • wjazdu pojazdów, poza pojazdami do przewozu zwłok,
  • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
  • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i brukarskich.

§ 4

 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się następujące groby:
  1. groby ziemne,
  2. groby ziemne rodzinne,
  3. groby murowane,
  4. groby murowane rodzinne.
 2. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Kazimierza Wielkiego pochówki mogą odbywać się wyłącznie do grobów już istniejących, miejsc zarezerwowanych lub odzyskanych po grobach zlikwidowanych, co do których nie wniesiono zastrzeżeń.

§ 5

 1. Nagrobek na cmentarzach komunalnych powinien mieścić się w linii prostej danego rzędu w kwaterze, a fundament nagrobka powinien przylegać do linii wytyczonej palikami. Linia płyty głównej nagrobka nie może być odsunięta od linii wytyczonej więcej niż 5 cm.
 2. Wymiary nagrobka wynoszą na grobie pojedynczym 2 m x 0,8 m, na grobie rodzinnym 2 m x 1,4 m.
 3. Teren między grobami powinien być wysypany żwirem o granulacji 2 do 16 mm lub wyłożony kostką brukową.

§ 6

 1. Na cmentarzach komunalnych dopuszcza się możliwość zmiany nagrobka, a także — na wniosek osoby zainteresowanej — możliwość przebudowy grobu ziemnego na grób murowany, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie zabytków.
 2. Elementy nagrobka powstające w drodze przebudowy powinny być dostosowane do istniejącego na cmentarzu otoczenia: historycznej kompozycji urbanistycznej, skali gabarytów, podziałów architektonicznych, wzajemnych proporcji.

§ 7

 1. Wszelkie prace budowlane, renowacyjne i brukarskie wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych przez osoby fizyczne i inne podmioty wymagają wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania pozwolenia Administratora.
 2. Administrator wydaje każdorazowo pozwolenie na prace na jeden ściśle określony grób. W przypadku prac przy kilku grobach wymagane jest odrębne zezwolenie.
 3. Roboty na terenie cmentarza mogą być wykonywane tylko przez dysponentów miejsc pochówku, którzy dopełnią wymaganych Regulaminem formalności; dysponenci mogą wykonywać roboty we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom.
 4. Administrator nie ma obowiązku ustalania, czy osoba zlecająca prace jest dysponentem miejsca grzebalnego. W przypadku powzięcia wątpliwości, Administrator może jednak dokonać stosownych ustaleń w tym zakresie.
 5. W celu uzyskania pozwolenia Administratora na wykonanie prac, należy przedłożyć:
  • pisemny wniosek dysponenta grobu zlecającego prace, wskazujący termin i zakres robót oraz ich wykonawcę,
  • zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli jest ona wymagana przez ustawę,
  • dowód dokonania stosownej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
 6. Prace kamieniarskie odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt.
 7. Prace powinny być wykonywane w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza.
 8. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca pochówku, którego dotyczy pozwolenie na wykonanie prac.
 9. Administrator może kontrolować prace w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności ich wykonywania z Regulaminem i pozwoleniem na wykonanie prac.
 10. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia Administratorowi cmentarzy komunalnych w celu odbioru, którego dokonuje się w obecności wykonawcy robót najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
 11. Obowiązkiem wykonawcy prac związanych z budową grobów murowanych oraz budową nagrobków jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawienie wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego. Solidarnie z wykonawcą za dopełnienie w/w obowiązków odpowiada dysponent grobu, zlecający prace.
 12. Dysponent grobu ponosi odpowiedzialność za prace wykonywane na cmentarzu w obrębie miejsca pochówku, a także szkody powstałe w mieniu cmentarza oraz zniszczenia lub uszkodzenia istniejących grobów i nagrobków, będące wynikiem jego działania.
 13. Dysponent może upoważnić wykonawcę do zgłoszenia, odbioru pozwolenia wykonania i uczestnictwa w odbiorze prac przez Administratora.
 14. Do dysponenta miejsca pochówku należy utrzymania w należytym porządku miejsca pochówku oraz powierzchni pozostającej w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

§ 8

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobierane są przez Administratora cmentarza zgodnie z cennikiem usług przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach.

§ 9

 1. Prawo do miejsca pochówku (rezerwacja) i do nienaruszalności istnienia grobu powstaje po uiszczeniu stosownej opłaty.
 2. Opłata za groby ziemne jest uiszczana na okres 20 lat, a groby murowane — na okres 50 lat.
 3. Groby zwykłe pojedyncze nie mogą być użyte do ponownego chowania zmarłych przed upływem 20 lat od poprzedniego pogrzebu (nie dotyczy grobów pogłębianych).
 4. Grób kwalifikuje się do likwidacji w przypadku nie dokonania kolejnej opłaty najpóźniej w ostatnim roku kalendarzowym, w którym upływa 20 lub 50 lat.
  Dla terminu 20 lub 50 lat, upływających w miesiącach październik, listopad, i grudzień tego roku, obowiązek dokonania wpłaty może być przesunięty do marca kolejnego roku kalendarzowego.
 5. Opłaty dokonuje się bez wezwania Administratora cmentarza.
 6. Osobą upoważnioną do wniesienia opłaty miejsca pochówku jest dotychczasowy dysponent miejsca pochówku lub osoba przez niego upoważniona. W razie braku zainteresowania z ich strony lub też śmierci upoważnionymi do opłacenia miejsca pochówku są krewni osoby zmarłej, po złożeniu stosownego oświadczenia.
 7. Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w okresie VII–XII każdego roku, co najmniej sześć miesięcy przed terminem likwidacji.
 8. Po likwidacji grobu dysponent miejsca pochówku zobowiązany jest do usunięcia nagrobka lub grobowca.
 9. W przypadku nie usunięcia przez dysponenta nagrobka lub grobowca, Administrator cmentarzy komunalnych wykona prace we własnym zakresie bez prawa żądania zwrotu usuniętych elementów oraz odszkodowania.
 10. Miejsca pochówku nieopłacone oraz miejsca po ekshumacji przechodzą do dyspozycji Administratora cmentarzy komunalnych i mogą być przydzielone do pochówku innej osoby.

§ 10

 1. Osoba dysponująca miejscem pochówku podejmuje wszelkie decyzje dotyczące grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji i należytego utrzymania.
 2. W przypadku gdy miejscem pochówku dysponuje więcej niż jedna osoba, wszelkie decyzje jego dotyczące podejmują wszystkie te osoby lub jedna z nich upoważniona przez pozostałe.
 3. Osoba podejmująca czynności związane z grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez złożenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń. W razie naruszenia dóbr osobistych innych osób poprzez złożenie niekompletnych dokumentów lub poświadczenia nieprawdy konsekwencje prawne ponosi osoba dysponująca.

§ 11

 1. Pochowania zwłok dokonuje najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj.:
  • pozostały małżonek,
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
  • krewni boczni do 4 stopnia,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 2. Prawo do pochowania zwłok przysługuje również osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

§ 12

 1. Wydanie zezwolenia na pochowanie następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, oświadczeń, w tym aktu zgonu.
 2. W przypadku wydania zezwolenia na pochowanie osoby zmarłej poza granicami kraju, wszystkie dokumenty niezbędne do pochowania, wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Załatwianie spraw formalno organizacyjnych, niezbędnych do wydania zezwolenia na pochowanie osoby zmarłej na cmentarzu, jak i też i innych spraw związanych z działalnością cmentarzy odbywa się w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

§ 13

W przypadku naruszenia Regulaminu Administratorowi cmentarza służą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.

Opracowano na podstawie tekstu zamieszczonego w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego