Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Dobczyce

napis Ciepłe Mieszkanie

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 18 kwietnia 2024 r. od godziny 8:00 do 19 kwietnia 2024 do godziny 13:00.

Wymagana dokumentacja:

 • Wniosek o dofinansowanie;
 • Oświadczenie współwłaściciela;
 • Oświadczenie współmałżonka;
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie;

CIEPŁE MIESZKANIE

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Dobczyce.

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie/02-program-cieple-mieszkanie-1-nabor-dla-gmin-2022/Program-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania

POZIOM PODSTAWOWY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 35% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

POZIOM PODWYŻSZONY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2342,00 w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 65% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

POZIOM NAJWYŻSZY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260,00 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 95% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Dodatkowe informacje o programie

1) Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Dobczyce.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Dobczyce natomiast data zapłaty za ostatnią fakturę nie później niż 31.10.2024r..

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012

Wymagana dokumentacja

Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, pokój nr 214 (drugie piętro), pod numerem telefonu 12 37 21 777 lub email gmurzyn@dobczyce.pl.