„Krakowiaczek ci ja” PTTK zaprasza dzieci na warsztaty

PTTK Oddział w Dobczycach  zaprasza dzieci i młodzież  do udziału w wakacyjnych warsztatach tanecznych dotyczących regionu krakowskiego , które odbędą się w dniach 15 - 19 lipca 2013 roku na zamku oraz na warsztaty plastyczne organizowane w dn. 22 – 25 lipca.

 Zgłoszenia przyjmowane będą w Dobczycach w biurze Oddziału PTTK przy ulicy Podgórskiej 1 lub telefonicznie pod numerami telefonów :

12-27-11-176 i 505-451-570.

Warsztaty odbędą się w ramach programu FIO „Krakowiacy i Górale czyli z przeszłością w przyszłość”

Zawiadomienie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

Zawiadamia,

„Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”

1 lipca rozpoczęła się akcja „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”. Jej celem jest odnalezienie „drzew Sobieskiego”, czyli drzew, które mieszkańcy Polski sadzili na cześć króla po jego zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. Tradycję sadzenia drzew najprawdopodobniej zapoczątkował sam król Jan III Sobieski, który był znany ze swoich zamiłowań przyrodniczych.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali worków mogą je odebrać w urzędzie lub u sołtysów

Od 1 lipca br. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Z nieruchomości zamieszkałych w gminie Dobczyce odpady komunalne odbierane są przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków. Firma ta ma wyposażyć każde gospodarstwo domowe w pojemniki i worki na odpady zmieszane oraz worki kolorowe  na odpady segregowane. Pojemność i ilość  kontenerów uzależniona jest od ilości osób w danym gospodarstwie, określonych w złożonej do urzędu gminy deklaracji.

Jak osiągnąć sukces w biznesie?

Planujesz założyć własną firmę? Potrzebujesz pomocy przy wyborze profilu planowanej działalności, opracowaniu biznesplanu? Chcesz dowiedzieć się jak poprawić organizację i marketing swojego przedsiębiorstwa? Wykorzystaj swoją szansę – otrzymasz wsparcie, którego udzielą konsultanci i doradcy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., prowadzącej Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług.

RUSZA NABÓR - Działaj Lokalnie VIII

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami , organizacjami zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego i działających na terenie gmin powiatu myślenickiego.

Strony