Informacja w sprawie dofinansowań do posiłków dla uczniów szkół

napis: informacja

W związku z problemem dotyczącym wysokich kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobczyce przekazujemy iż Minister Edukacji i Nauki pismem z dnia 3 lipca 2023 r. w sposób ostateczny wypowiedział się w temacie kwestii dofinansowania przez gminy kosztów posiłku w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem innych form zapewniania posiłku (ajent, catering).

Jednocześnie, wyjaśniając ewentualne wątpliwości, wskazujermy również, iż art. 106 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe mówiący o ponoszeniu przez rodziców jedynie kosztów tzw. „wsadu do kotła” odnosi się do stołówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę) – takie stanowisko w odpowiedzi na interpelację poselską nr 39247  z dnia 21 marca 2023 r. potwierdziła Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEiN – „uprzejmie wyjaśniam, że określone w art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe zasady odpłatności za posiłki (czyli pokrywane przez rodziców jedynie koszt produktów) odnoszą się wyłącznie do spożywanych w stołówce szkolnej, nie zaś do posiłków dostarczanych przez firmy cateringowe lub ajenta. (…) Ustawodawca, nakładając na gminę zadanie polegające na zapewnieniu odpłatnego gorącego posiłku dla chętnych uczniów szkół podstawowych, nie wskazał, aby wejście w życie art. 106a ww. ustawy, spowodowało jakiekolwiek dodatkowe skutki finansowe dla gminy, do zadań której należy prowadzenie publicznych szkół podstawowych”. Taka właśnie sytuacja występuje na terenie całej naszej gminy, bowiem w placówkach oświatowych Gminy Dobczyce są wyłącznie firmy cateringowe/ajenci. Gmina Dobczyce oczekuje na działania legislacyjne ze strony ustawodawcy.