Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej sprzeciwu wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek gminnych usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach:

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 870) zawiadamiam o sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.

W marcu bieżącego roku do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęło 26 petycji dotyczących sprzeciwu wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek gminnych usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach, zwanych dalej petycją. Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r., poz. 870), zwanej dalej ustawą o petycjach,  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Zarządzeniem nr 74/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku, zarządził łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Przy wydawaniu decyzji środowiskowej zostały spełnione wszelkie wymagania dotyczące informowania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z poźn. zm. ) gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W myśl art. 25 ust 2 tej ustawy gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 (w tym m.in. zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, najem, użyczanie) a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. W związku z brakiem zagospodarowania tego terenu, a także rozpatrywanymi wieloma koncepcjami jego zagospodarowania, biorąc pod uwagę dbałość o dochody Gminy rozważa się różne formy jego wykorzystania.

W przypadku zainteresowania przez Inwestora, Gmina Dobczyce będzie prowadzić konsultacje społeczne po uzyskaniu pełnych informacji dotyczących oferty współpracy i zasad ewentualnego udostępniania terenu.

Zgodnie z art. 11 pkt. 4 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję ogłasza sposób załatwienia petycji wielokrotnej na stronie internetowej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

Zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.