XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.)

 

zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu

25 maja 2021 roku o godz. 1500

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXIII sesji.
 3. Przedstawienie przez Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach podinsp. Tomasza Sawskiego oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców
  w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXIX/244/2020 Rady Miejskiej
  w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 7. Przestawienie Raportu o Stanie Gminy za 2020 r.
 8. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.