Wymiana pieców

Program "Czyste powietrze"


Pragniemy poinformować, że od 19 września 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyjmuje wnioski do Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

WFOŚiGW w Krakowie przedstawia Czyste Powietrze jako „kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki ma terenie województwa małopolskiego udzielane będą za pośrednictwem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ulicy Kanoniczej 12.

Szczegółowe informacje na temat programu w załączonej ulotce lub na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/o-programie  oraz w ulotce informacyjnej w załączniku.

program czyste powietrze - grafika/hiperłącze

 

Informacje dotyczące projektów, które uzyskały dofinansowanie


Wymiana pieców


5 kwietnia 2018 - Komunikat w sprawie sporządzania ocen energetycznych budynków

oceny energetyczne budynków

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Dobczyce rozpoczęto kolejny etap sporządzania ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wymiana starych kotłów węglowych).

Wykonawcą ocen energetycznych na terenie Gminy Dobczyce jest wybrane w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin.

Audytor będzie kontaktował się z mieszkańcami telefonicznie na numery podane w ankietach składanych w Urzędzie Gminy i umawiać się na wykonanie wizji lokalnej.

Osobą upoważnioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do wykonania wizji lokalnych i ocen energetycznych budynków na terenie Gminy Dobczyce jest Rafał Jamrogiewicz.

27 grudnia 2017


 

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację dwóch projektów dotyczących wymiany pieców w domach prywatnych, na łączną kwotę ponad 2 miliony złotych.

Stare źródła ciepła opalane paliwami stałymi będą zastępowane wysokosprawnymi, ekologicznymi kotłami z automatycznym podawaniem paliwa uniemożliwiającym spalanie odpadów lub na kotły gazowe. Zainteresowanie dofinansowaniem do wymiany pieców wśród mieszkańców gminy Dobczyce było duże. W naborze prowadzonym przez Gminę wpłynęło ponad 300 ankiet. Środki dotacyjne województwa pozwolą na dofinansowanie wymiany około 160 pieców w gospodarstwach domowych. Działania prowadzone przez Gminę odpowiadają na problem zanieczyszczania powietrza i mają na celu poprawę jego jakości poprzez ograniczenie niskiej emisji pyłów do atmosfery. Przypominamy, że podstawowym środkiem do poprawy powietrza jest całkowity zakaz spalania śmieci.

Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektów to 30 czerwca 2020 r.
Łączna kwota projektów: 2.132.238,52 zł brutto
Dofinansowanie w wysokości ok. 98%: 2.086.853,48 zł brutto
Wkład własny Gminy Dobczyce: 45.385,04 zł brutto

 

27 września 2017 - Wymiana pieców - projekty Gminy Dobczyce z dofinansowaniem


wymiana pieców - dofinansowanie

Mamy bardzo dobre wieści dla naszych mieszkańców, którzy składając ankietę zgłosili chęć otrzymania dotacji do wymiany źródła ogrzewania.

Pragniemy poinformować, że:

➡ Projekty Gminy Dobczyce zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski WM i wybrane do dofinansowania.

➡ Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Dobczyce, a Zarządem Województwa Małopolskiego.

➡ Wszystkich mieszkańców, którzy chcą już wymieniać swoje stare źródła ogrzewania informujemy, że o pozytywnym zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

✔ Kolejność złożenia Ankiet;
✔ Pozytywna ocena energetyczna budynku (audytor zakończył już pracę, w najbliższym czasie przedstawiane będą wyniki) i wykonanie zalecanych w ocenie prac termomodernizacyjnych (jeśli wystąpią);
✔ Podpisanie umowy właściciela budynku z Gminą Dobczyce zawierającej wytyczne, których mieszkaniec musi przestrzegać;

➡ Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Dobczyce. Umowa zawierać będzie wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć dotację.

➡ Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
✔ zarejestrowana jest działalność gospodarcza;
✔ w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

 

5 września 2017 - Komunikat w sprawie sporządzania ocen energetycznych budynków


 

oceny energetyczne budynków

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Dobczyce rozpoczęto sporządzanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wymiana starych kotłów węglowych).

Wykonawcą ocen energetycznych na terenie Gminy Dobczyce jest wybrane w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin.

Audytorzy w pierwszej kolejności będą kontaktować się z mieszkańcami telefonicznie na numery podane w ankietach składanych w Urzędzie Gminy i umawiać się na wykonanie wizji lokalnej.

Osobą upoważnioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do wykonania wizji lokalnych i ocen energetycznych budynków na terenie Gminy Dobczyce jest Wojciech Dyrcz.

 

Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna

Audytor będzie posiadał upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz oświadczenie zawierające listę audytorów podpisane przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Lista audytorów zostanie również umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Osoby do których zgłoszą się audytorzy mają pełne prawo do ich wylegitymowania w celu potwierdzenia ich tożsamości.

Podczas wizji lokalnej audytor zbierze dane dotyczące budynku, dokona pomiarów i wpisze wszystkie dane do ankiety. Ważne aby podczas tej wizyty obecny był właściciel budynku lub osoba przez niego upoważniona posiadająca wystarczającą wiedze na temat budynku, wykonanych lub planowanych prac remontowych (powinna posiadać pisemne upoważnienie od właściciela). Na zakończenie wizyty właściciel/osoba upoważniona sprawdza poprawność wpisanych do ankiety danych i potwierdza ich prawidłowość podpisem.

Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona poza potwierdzeniem poprawności danych zawartych w ankiecie nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń ani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach, terminie uzyskania dotacji ani możliwej wysokości dofinansowania.

W przypadku trudności w skontaktowaniu się z właścicielem/osobą upoważnioną, w celu umówienia pierwszego spotkania, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie z prośbą o pomoc.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez koordynatora w gminie
z właścicielem/osobą upoważnioną w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, Wnioskodawca (gmina) podejmuje decyzję, czy dany budynek wykreślić z listy budynków przekazanej do Wykonawcy.

 

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny.

Audytor będzie posiadał upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz oświadczenie zawierające listę audytorów podpisane przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Osoby do których zgłoszą się audytorzy mają pełne prawo do ich wylegitymowania w celu potwierdzenia ich tożsamości.

Ważne aby podczas tej wizyty obecny był właściciel lub osoba upoważniona posiadająca pisemne upoważnienie od właściciela.

Audytor przedstawi dokument oceny energetycznej w wersji papierowej w całości oraz omówi z właścicielem/osobą upoważnioną wynik oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawi obliczoną moc kotła. Jeżeli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawi możliwe warianty.

Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny energetycznej danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć, a następnie podpisać oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji. W przypadku braku potrzeby dokonania prac termomodernizacyjnych – sam podpis właściciela/osoby upoważnionej.

Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona poza oświadczeniem o wyrażeniu zgody lub braku zgody na wynik oceny energetycznej nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Audytor nie zostawia egzemplarza oceny energetycznej ani w wersji papierowej ani elektronicznej mieszkańcowi/osobie upoważnionej. Obydwa egzemplarze najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.

W przypadku braku możliwości zrealizowania drugiego spotkania i uzyskania podpisu
od właściciela/osoby uprawnionej, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie. Koordynator, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, po ustaleniach
z właścicielem/osobą upoważnioną, potwierdza prawidłowe wykonanie oceny energetycznej.

W przypadku nie wyrażenia przez właściciela/osobę uprawnioną zgody na drugie spotkanie
z Wykonawcą, lub zgody na złożenie podpisu pod oświadczeniem, w ciągu 15 dni roboczych
od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, koordynator w gminie skontaktuje się
z właścicielem/osobą upoważnioną i zweryfikuje, czy jest możliwość uzyskania podpisu
na oświadczeniu. Jeśli jest taka możliwość przekazuje niezwłocznie uzyskaną informację Wykonawcy. Jeśli koordynator w gminie stwierdzi, że brak jest możliwości uzyskania podpisu od mieszkańca, potwierdza prawidłowość przygotowania oceny.

Reklamacje

Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację jeśli:

  • Do oceny energetycznej wpisano błędne dane adresowe
  • Do oceny energetycznej wpisano błędne parametry techniczno-użytkowe budynku
  • W ocenie energetycznej zamieszczono niewłaściwe zdjęcia (innego budynku)
  • W ocenie energetycznej dokonano błędów w obliczeniach
  • W ocenie energetycznej sformułowano błędne wnioski

Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacji/ponownej weryfikacji i powinna zawierać wskazanie konkretnego błędu w ocenie energetycznej.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny

Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny w przypadku wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.

Wniosek o ponowną weryfikację składa się pisemnie w formie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora”, podpis właściciela/osoby upoważnionej oraz powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.

 

Informacje na w/w temat można uzyskać u Ekodoradcy w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (pok. 216) lub telefonicznie nr 12 37 21 777

 

23 sierpnia 2017 - Audyty energetyczne budynków coraz bliżej


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozstrzygnął przetarg na wykonawcę ocen energetycznych budynków z terenu Gminy Dobczyce oraz 23 gmin Karkowskiego Obszaru Metropolitalnego zgłoszonych do programu wymiany źródeł ogrzewania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie Urząd Marszałkowski wraz z wybrana firmą ustali harmonogram pracy audytorów w poszczególnych gminach.

Czekamy na informacje o terminie rozpoczęcia prac na terenie Gminy Dobczyce .

 

1 czerwca 2017


Wielkimi krokami zbliża się dzień 1 lipca 2017 kiedy to wchodzą w życie zapisy Uchwały antysmogowej dla Małopolski (http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html).

Uchwała ta przede wszystkim zabrania (po 1 lipca) montażu w budynkach kotłów/piecy na paliwa stałe nie spełniających wymagań klasy 5 i ekoprojektu (ecodesign).

Aby sprawdzić, które urządzenia spełniają te wymagania zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

lub

http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ (na tej stronie należy wybrać: klasa 5 oraz zaznaczyć ikonkę „spełnia kryteria Ecodesign”)

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas strony internetowe będą Państwu pomocne przy wyborze nowego źródła ogrzewania zasilanego paliwami stałymi dla Państwa domów.

 

28 kwietnia 2017


W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami dotyczącymi dotacji do wymiany źródeł ogrzewania pragniemy poinformować że:

Wnioski o przydzielenie Gminie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na dotacje do wymiany źródeł ogrzewania zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w połowie lutego. Są one obecnie w trakcie rozpatrywania i weryfikacji. Czekamy na zakończenie procedury weryfikacji wniosków.

Po unieważnionym przez Urząd Marszałkowski pierwszym przetargu na audytorów (o czym informowaliśmy państwa w styczniu) w dalszym ciągu czekamy na wyłonienie firmy, która będzie na terenie naszej oraz sąsiednich Gmin wykonywać audyty budynków na potrzeby programu wymiany źródeł ogrzewania. Do nowego przetargu zgłosiło się 10 firm. Obecnie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego weryfikują oferty tych firm. Mamy nadzieję, że już niedługo dokonają wyboru i audytorzy zawitają do naszej Gminy.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Ekodoradcą.

22 lutego 2017 - Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych!


uwaga oszuści

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

26 Styczeń 2017 - Wstrzymane audyty


W związku z unieważnieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przetargu na: „Wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020” informujemy, że planowane na styczeń rozpoczęcie procedury przeprowadzania audytów energetycznych budynków, w których planowana jest wymiana źródeł ogrzewania na terenie Gminy Dobczyce zostaje wstrzymane do odwołania.

 

19 Grudzień 2016 - Wymiana pieców na gazowe wciąż możliwa


Mieszkańcy zainteresowani wymianą ogrzewania na gazowe, którzy do tej pory nie złożyli ankiety mogą to w dalszym ciągu zrobić, a tym samym ubiegać się o dotacje na ten cel. Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest poniżej, w wersji papierowej natomiast u Ekodoradcy (pok. 216, UGiM). Prosimy nie sugerować się datą złożenia ankiety, która wyznaczona jest w załączonym pliku.

 

13 Grudzień 2016 - Przeprowadzanie analiz


W związku z prowadzoną akcją wymiany pieców, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przeprowadza analizę dotyczącą ilości dotychczas wymienionych kotłów węglowych na nowoczesne węglowe lub gazowe .
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie dokonanych przez Państwa wymian w latach 2013 – 2015. Informację prosimy kierować na adres mailowy mjez@dobczyce.pl . Prosimy o wpisanie w treści wiadomości rok wymiany pieca.

 

Październik 2016 - Wypełenienie ankiety pierwszym krokiem do pozyskania środków na wymianę pieca


Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych  wymianą starych kotłów opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne źródła ciepła do wypełnienia ankiety.

Ankieta ta będzie pierwszym krokiem mieszkańców w drodze do ubiegania się za pośrednictwem gminy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Druki ankiet dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy.

Ankiety należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce najpóźniej do 30 listopada 2016 r.

Zapraszamy również do kontaktu z Ekodoradcą, który przedstawi założenia i wymagania programu oraz odpowie na państwa pytania.

Ekodoradca w gminie DObczyce:

Grzegorz Murzyn

Urząd Gminy i Miasta DObczyce, pok. 216

tel. 12 37 21 777

Dodatkowo przekazujemy Państwu adres strony na której dostępna jest w wersji elektronicznej broszura przygotowana przez Urząd Marszałkowski.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/09/Wymien_piec_broszura.pdf