Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowy czas wolny w Dziekanowicach – zdrowo, sportowo, bezalkoholowo” złożona przez LKS Dziecanovia Dziekanowice

na kartce z zeszytu położony jest długopis u góry na granatowym tle napis oferta realizacji zadania

W dniu 22.05.2024 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Zdrowy czas wolny w Dziekanowicach – zdrowo, sportowo, bezalkoholowo” złożona przez: LKS Dziecanovia Dziekanowice, z siedzibą: Dziekanowice 102, 32-410 Dobczyce.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 ww. ustawy oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2 ww. ustawy , stanowi załącznik do umowy.