Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jarmark Świąteczny w Dobczycach – bezpromilowy przedświąteczny czas” złożona przez Stowarzyszenie KAT Dobczyce

biała kartka z długopisem

W dniu 16.11.2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Jarmark Świąteczny w Dobczycach – bezpromilowy przedświąteczny czas”  złożona przez: Stowarzyszenie KAT Dobczyce z siedzibą: ul. Marwin 29B,
32-410 Dobczyce.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 ww. ustawy oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2 ww. ustawy, stanowi załącznik do umowy.