Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Jagiellońska 45a, 32-410 Dobczyce

z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, czynny jest we wtorki w godzinach od 1000 do 1800

 

 

W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Dobczyce.

Odpady do PSZOK mieszkańcy dostarczają własnym transportem.

Pracownik PSZOK może żądać od osoby dostarczającej odpady potwierdzenia złożenia deklaracji, dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy Dobczyce może żądać okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. Odpady przekazywane do PSZOK odbierane będą tylko i wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

1) papieru;

2) metalu;

3) tworzyw sztucznych;

4) szkła;

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

6) odpadów niebezpiecznych;

7) przeterminowanych leków i chemikaliów;

8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

9) zużytych baterii i akumulatorów;

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) zużytych opon;

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

14) odpadów tekstyliów i odzieży.

Ustala się ograniczenia odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK do następujących limitów:

 1. 300 kg na rok na nieruchomość – dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 2. 300 kg na rok na nieruchomość – dla odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 3. 4 sztuki na rok na nieruchomość - dla odpadów zużytych opon.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • odpady pochodzące z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, ondulinę;
 • części samochodowe (w tym szyby, zderzaki);
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, odpady, których rodzajwskazuje naźródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.)

 

Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.

Pracownik PSZOK sporządza w jednym egzemplarzu dokument potwierdzający dostarczenie odpadów zawierający w szczególności:

 • imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • adres nieruchomości, z której dostarczono odpady;
 • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady;
 • rodzaj dostarczonych odpadów;
 • datę;
 • klauzulę o treści: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną powyżej nieruchomość.”

 

 

Obsługę PSZOK prowadzą pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, zaś transportem odpadów zgromadzonych w PSZOK na instalację zajmuje się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO