Podsumowanie spotkań konsultacyjnych zagospodarowania Charstka

spotkanie konsultacyjne zagospodarowanie CharstkaPodczas „Festiwalu Możliwości” (18 listopada  2017 r.) w starej szkole odbyły się  wstępne konsultacje zagospodarowania terenu pod zaporą (tzw. Charstka).  W jednym  z pomieszczeń znalazła swoje miejsce ekspozycja wizualizacji zagospodarowania tego terenu. Prezentowane koncepcje zawierały szeroki katalog pomysłów na zagospodarowanie Charstka pod kątem funkcji  rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku.  Prezentowano również koncepcję stworzenia tam strefy aktywności gospodarczej i wykorzystanie tego terenu w celach przemysłowych. 

Mieszkańcy uczestniczący w Festiwalu mieli możliwość zapoznania się z wizualizacją projektów, a swoje uwagi i preferencje mogli zapisać w dostępnej na sali ankiecie.  Wnioski z ankiety zostały podsumowane (plik w załączniku w stopce strony).

 W ramach konsultacji odbyły się również dwa spotkania dyskusyjne. W pierwszym uczestniczyli:  Burmistrz Gminy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz  projektanci i urbaniści. Drugie spotkanie miało charakter otwarty, wzięli w nim udział mieszkańcy - uczestnicy Festiwalu.  Oba spotkania przeprowadził Pan Arkadiusz Koliński inżynier architekt,  mieszkaniec Dobczyc.  W pierwszej części obu spotkań zostały  pokrótce omówione poszczególne koncepcje. Koncepcję parku sensorycznego przedstawiła  jej autorka – Pani Magdalena Sułkowska. Następnie rozpoczęła się dyskusja – uczestnicy spotkania rozmawiali o  potencjalnych funkcjach tego terenu i wskazywali pomysły, które w ich ocenie są najbardziej interesujące. Wśród nich znalazły się:

Pierwsze spotkanie:

 • rekreacja – ścieżki, szlaki sensoryczne, urządzenia do ćwiczeń, sporty motorowe (gokarty)
 • usługi społeczno-kulturalne – muzeum, amfiteatr,nowy budynek urzędu miasta
 • mała gastronomia
 • wieża widokowa
 • park rozrywki
 • przemysł

Uczestnicy pierwszego spotkania  zwrócili uwagę na konieczność komunikacyjnego i urbanistycznego zintegrowania  tej przestrzeni z  okolicznymi terenami i  zabudową Dobczyc.  Wyróżniono także  grupy potencjalnych użytkowników, wśród nich znalazły się: młodzież, osoby dorosłe, turyści (goście) -rodziny z dziećmi.  Podsumowując dyskusję o  kierunku zagospodarowaniu tego terenu,  wskazano na rekreację jako dominującą funkcję (szacunkowo 70%), Została dopuszczona zabudowa przemysłowa jako funkcja uzupełniająca (szacunkowo 30%) , pod warunkiem zachowania dbałości o ochronę środowiska, estetykę  i ład architektoniczny.

Pomysły  wskazane podczas drugiego spotkania:

 • park- ścieżki sensoryczne, park doświadczeń, zielony labirynt
 • rekreacja – kąpielisko,park linowy, kręgielnia, wypożyczalnia rowerów, sporty wodne
 • kładka pieszo rowerowa
 • muzeum, muszla koncertowa
 • baza turystyczna, baza wypadowa
 • usługi dla mieszkańców (nowy budynek urzędu miasta, centrum obsługi klienta)
 • usługi gastronomiczne
 • handel bezpośredni, giełda kwiatowa

Uczestnicy drugiego spotkania podkreślali potencjał turystyczny tkwiący w tej przestrzeni i  jej zagospodarowaniu, jako potencjalnego źródła dochodów dla gminy i jej mieszkańców.  Turyści  mogą i powinni  stanowić kluczową grupą docelową planowanego zagospodarowania (powinni stanowić szacunkowo 80% użytkowników terenu). Uwzględnienie potrzeb mieszkańców jest równie istotne jednak dominującą funkcję powinny odgrywać funkcja turystyczna.