Partnerskie spotkania mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza

Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego funkcjonuje na dwóch płaszczyznach: w sferze sacrum i profanum. Widoczne jest to w sposób szczególny na terenach wiejskich i w niewielkich miasteczkach, a przejawia się w kulturze materialnej, jak i niematerialnej. Tę pierwszą widać szczególnie w architekturze: kościoły, kapliczki, przydrożne krzyże są stałym wyznacznikiem krajobrazu pogranicza i wpisują się w życie jego mieszkańców. Kultura niematerialna przejawia się w zwyczajach, obrzędach i tradycji.
 
Dobiega końca projekt „Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu” realizowany wspólnie przez Gminę Dobczyce, Obec Vitanova oraz Obec Cimhova, który przyczynił się do ocalenia 9 zabytkowych obiektów kultury materialnej (kapliczek) na pograniczu i zwiększył wiedzę mieszkańców na temat ochrony zabytków. Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt pielęgnowania kultury niematerialnej, stąd w ramach projekty popularyzowane było wspólne dziedzictwo. Służyły temu spotkania realizowane w partnerskich gminach, podczas których prezentowano wybrane zagadnienia kultury niematerialnej pogranicza. Spotkania te realizowano z udziałem międzypokoleniowej reprezentacji mieszkańców gmin. O tych spotkaniach i wspólnej wymianie kulturowej opowiada materiał filmowy zatytułowany Sacrum i profanum. Partnerskie spotkania mieszkańców trzech gmin, który obejrzeć można na: https://www.myslenice-itv.pl/sacrum-i-profanum-partnerskie-spotkania-mie....
 
Transgraniczne rezultaty projektu będą trwałe: odwołują się do wiedzy, umiejętności i świadomości mieszkańców, będą służyć rozwojowi turystyki na obszarze projektu, zachowają na długie lata część zabytkowych obiektów pogranicza i pamięć o wielopokoleniowej tradycji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
 
logotypy