Opłaty za korzystanie ze środowiska

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzenia sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Termin rozliczania się za II półrocze 2011 upływa 31 stycznia 2012 roku.

Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m.in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn spalinowych, kotły (spalanie paliw w kotłowniach), spalanie paliw w silnikach spalinowych (np. w samochodach), chów lub hodowla drobiu, lakiernie,
- pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m.in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
- składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Zwolnienia z opłat. Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli naliczona opłata za korzystanie ze środowiska za dany komponent środowiska nie przekracza 400 zł na półrocze, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty, ale nie jest zwolniony  z obowiązku przedłożenia do urzędu marszałkowskiego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.
Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. 12 63 03 162, 63 03 163, 63 03 164, 63 03 203, 63 03 329, 63 03 364.

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje również, że na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późniejszymi zmianami) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewniania odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (np. producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach).
 
 Kogo dotyczy:

1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załączniku nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania  i pobierania opłaty produktowej.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
3. W przypadku, gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
Przez oznaczenie rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
4. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:
a) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane,
b) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
5. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.
   
Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:
- zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
- roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa
lub pod nr tel. 12 63 03 101.

Miejsce składania sprawozdań:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Budżetu i Finansów, Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.