Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

otwarty konkurs- mężczyzna z długopisem w ręku

Zarządzenie Nr 137/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 27 czerwca 2023 r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r.  zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art.11 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 571 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LV/446/2022 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023” zarządzam, co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Dobczyce w roku 2023 r. udziela się oferentom dotacji w wysokości jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Dobczyce w 2023 r.  jest złożenie aktualizacji  harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z przewidywanymi źródłami finansowania zadania publicznego i/lub opisu poszczególnych działań (cz. V A i B oferty ) do wysokości przyznanej dotacji do dnia 29.06.2023 r.
w systemie Witkac (www.witkac.pl)  oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce – Biuro Obsługi Klienta, a następnie podpisanie umowy.

2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o swojej decyzji w tym samym terminie tj. 29.06.2023 r.