Ogłoszenie w sprawie rozpatrywania petycji

Ogłoszenie w sprawie rozpatrywania petycji

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.870) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarządza się łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) - sprzeciwów wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek gminnych usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach.

§ 2. Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w §1 ustala się na 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ogłoszenia zarządzenia na stronie www.dobczyce.pl.