Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie

kartka i długopis oraz napis: oferta realizacji zadania

W dniu 28.06.2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 12.07.2021 r.,

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

  • drogą elektroniczną na adres: mkrzyzanowska@dobczyce.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.