Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Dobczycach

Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Dobczycach

W dniu 06.09.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  •  w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Zgodnie z art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia: 13.09.2021 r.,

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

  • drogą elektroniczną na adres: jbras@dobczyce.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.