Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce

Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce

W budynku OSP Kędzierzynka zaszły w ostatnim czasie zmiany, które na pewno zauważą wszyscy korzystający z tego obiektu. Wymalowane pomieszczenia – sali głównej i łazienki oraz zakup krzeseł to zadania, które wykonane zostały w ramach dotacji pochodzącej z budżetu Województwa Małopolskiego. Środki w wysokości 10 000,00 zł przyznane zostały Kędzierzynce, za pośrednictwem Gminy Dobczyce, w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2022”. Kędzierzynka znalazła się w ścisłym gronie laureatów, otrzymując wyróżnienie w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś 2022”.

Zrealizowane zadnia służyć będą mieszkańcom sołectwa skupionym m.in. w OSP Kędzierzynka, Świetlicy Środowiskowej, Kole Gospodyń Wiejskich czy organizacjach, które chętnie korzystają z przestrzeni remizy OSP. Jest to miejsce szczególnie ważne dla rozwoju kulturalnego wsi i integracji mieszkańców, a także miejsce zebrań wiejskich i strażackich.

Głównym założeniem konkursu „Małopolska Wieś 2022” było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne były lokalne inicjatywy, które pomagały wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrowały mieszkańców, a także kształtowały świadomość patriotyczną i historyczną. Oceniano również strony internetowe i profile sołectw w mediach społecznościowych.

Duży wpływ na zdobycie wyróżnienia przez Kędzierzynkę miały m.in. prężna działalność lokalnej społeczności, realizacja ciekawych i innowacyjnych projektów oraz działania podejmowane wspólnie przez sołtysa i radę sołecką, druhów OSP Kędzierzynka, Koło Gospodyń Wiejskich, członków stowarzyszeń, kadrę i uczestników Świetlicy Środowiskowej. Nie bez znaczenia pozostała także aktywność mieszkańców, m.in. podczas akcji ekologicznych czy lokalnych przedsiębiorców reprezentujących ciekawe branże gospodarki.

Zadanie finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”.

Galeria: 

Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce
Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce
Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce
Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce
Nowe krzesła i wymalowane pomieszczenia w budynku OSP w Kędzierzynce