Nabór do komisji konkursowej

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Prace w komisji odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce  do dnia 24.02.2020r. ( decyduje data wpływu) na formularzu zgłoszenia. Szczegółowe wymagania zarawte zostały w ogłoszeniu o naborze do komisji konkursowej.


 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019r. poz. 688, 1570, 2020) oraz § 12 Załącznika do  Uchwały Nr XV/12/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 r.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej Gminy Dobczyce do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2020r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Prace w komisji odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowej

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
  4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
  5. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna wniosków na realizację zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce  do dnia 24.02.2020r. ( decyduje data wpływu) na formularzu zgłoszenia.